[1]
Hà Ngọc Thùy Liên và Nguyễn Ánh Dương 2023. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI ỨNG DỤNG HUE-S TẠI THÀNH PHỐ HUẾ. Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Huế. 22 (tháng 1 2023).