[1]
Nguyễn Thị Mai, Hoàng Thị Liễu, Trần Đoàn Thanh Thanh và Dư Anh Thơ 2023. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN CỦA NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ HUẾ. Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Huế. 26 (tháng 6 2023).