[1]
Đinh Văn Hoàng, Trần Thị Tú Uyên, Võ Thị Phương Thảo và Nghiêm Vũ Thu Hiền 2023. NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC ÁP DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TẠI CÁC HỘ KINH DOANH VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Huế. 26 (tháng 10 2023).