[1]
Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Tô Minh Tân, Phạm Phương Trung và Trương Chí Hiếu 2021. LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG TRỊ: THỰC TRẠNG VÀ DỰ BÁO. Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Huế. 16 (tháng 7 2021).