(1)
Hà Ngọc Thùy Liên; Nguyễn Ánh Dương. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI ỨNG DỤNG HUE-S TẠI THÀNH PHỐ HUẾ. Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế 2023.