(1)
Trương Quang Dũng; Nga, L. T. T.; Trần Ngọc Tuấn, N.; Đức Kiên, N. ĐO LƯỜNG NĂNG LỰC ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ: MỘT NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN VÀ ĐỀ XUẤT CHO DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế 2023.