(1)
Nguyễn Thị Mai; Hoàng Thị Liễu; Trần Đoàn Thanh Thanh; Dư Anh Thơ. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN CỦA NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ HUẾ. Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế 2023.