(1)
Hồ Trọng Phúc; Nguyễn Văn Toàn. ẢNH HƯỞNG CỦA KHÍ NHÀ KÍNH PHÁT THẢI TỪ NGÀNH AFOLU ĐẾN SỰ ẤM LÊN TOÀN CẦU. Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế 2023.