(1)
Nguyễn Tuyết Trinh; Hoàng Long. TÁC ĐỘNG BẤT ĐỐI XỨNG CỦA TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI ĐẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN: BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TẠI VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế 2023.