(1)
Nguyễn Thị Minh Phương; Nguyễn Văn Toàn; Nguyễn Lê Hiệp. ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN NĂNG SUẤT LÚA TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ. Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế 2023.