(1)
Đinh Văn Hoàng; Trần Thị Tú Uyên; Võ Thị Phương Thảo; Nghiêm Vũ Thu Hiền. NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC ÁP DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TẠI CÁC HỘ KINH DOANH VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế 2023.