(1)
Nguyễn Mạnh Hùng; Lê Tô Minh Tân; Phạm Phương Trung; Trương Chí Hiếu. LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG TRỊ: THỰC TRẠNG VÀ DỰ BÁO. Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế 2021.