Hồ Trọng Phúc, & Nguyễn Văn Toàn. (2023). ẢNH HƯỞNG CỦA KHÍ NHÀ KÍNH PHÁT THẢI TỪ NGÀNH AFOLU ĐẾN SỰ ẤM LÊN TOÀN CẦU. Tạp Chí Khoa học Quản Lý Và Kinh tế, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Huế, (26). Truy vấn từ https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme/article/view/204