TỐNG THỊ THANH THẢO. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ. Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Huế, [S. l.], n. 26, 2023. Disponível em: https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme/article/view/174. Acesso em: 22 tháng 7. 2024.