NGUYỄN TUYẾT TRINH; HOÀNG LONG. TÁC ĐỘNG BẤT ĐỐI XỨNG CỦA TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI ĐẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN: BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TẠI VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Huế, [S. l.], n. 26, 2023. Disponível em: https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme/article/view/206. Acesso em: 3 tháng 3. 2024.