NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG; NGUYỄN VĂN TOÀN; NGUYỄN LÊ HIỆP. ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN NĂNG SUẤT LÚA TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ . Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Huế, [S. l.], n. 26, 2023. Disponível em: https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme/article/view/209. Acesso em: 22 tháng 7. 2024.