NGUYỄN THỊ LỆ HƯƠNG. TÍNH MÙA VỤ VÀ XU HƯỚNG BIẾN ĐỘNG CỦA LƯỢNG KHÁCH DU LỊCH ĐẾN THỪA THIÊN HUẾ. Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Huế, [S. l.], n. 22, 2023. Disponível em: https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme/article/view/99. Acesso em: 3 tháng 3. 2024.