Hà Ngọc Thùy Liên, và Nguyễn Ánh Dương. 2023. “CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI ỨNG DỤNG HUE-S TẠI THÀNH PHỐ HUẾ”. Tạp Chí Khoa học Quản Lý Và Kinh tế, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Huế, số p.h 22 (Tháng Giêng). https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme/article/view/133.