Nguyễn Tuyết Trinh, và Hoàng Long. 2023. “TÁC ĐỘNG BẤT ĐỐI XỨNG CỦA TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI ĐẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN: BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TẠI VIỆT NAM”. Tạp Chí Khoa học Quản Lý Và Kinh tế, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Huế, số p.h 26 (Tháng Sáu). https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme/article/view/206.