Hồ Thị Thuý Nga, Trần Phan Khánh Trang, và Trần Thị Trà My. 2023. “NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN THÁI ĐỘ CỦA NHÂN VIÊN KẾ TOÁN ĐỐI VỚI HÀNH VI VI PHẠM QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN”. Tạp Chí Khoa học Quản Lý Và Kinh tế, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Huế, số p.h 26 (Tháng Sáu). https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme/article/view/210.