Nguyễn Quỳnh Trang. 2023. “CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƠN VỊ CÔNG VIỆT NAM”. Tạp Chí Khoa học Quản Lý Và Kinh tế, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Huế, số p.h 26 (Tháng Mười). https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme/article/view/211.