Nguyễn Thế Thìn và Nguyễn Trần Ngọc Tuấn (2023) “CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CHỌN HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC HUẾ CỦA SINH VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ”, Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Huế, (22). Available at: https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme/article/view/125 (Truy cập: 3 Tháng Ba 2024).