Nguyễn Hồ Minh Trang (2023) “MÔI TRƯỜNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ”, Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Huế, (22). Available at: https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme/article/view/131 (Truy cập: 22 Tháng Hai 2024).