Hà Ngọc Thùy Liên và Nguyễn Ánh Dương (2023) “CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI ỨNG DỤNG HUE-S TẠI THÀNH PHỐ HUẾ”, Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Huế, (22). Available at: https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme/article/view/133 (Truy cập: 3 Tháng Ba 2024).