Nguyễn Tuyết Trinh và Hoàng Long (2023) “TÁC ĐỘNG BẤT ĐỐI XỨNG CỦA TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI ĐẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN: BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TẠI VIỆT NAM”, Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Huế, (26). Available at: https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme/article/view/206 (Truy cập: 3 Tháng Ba 2024).