Nguyễn Thị Minh Phương, Nguyễn Văn Toàn và Nguyễn Lê Hiệp (2023) “ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN NĂNG SUẤT LÚA TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ”, Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Huế, (26). Available at: https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme/article/view/209 (Truy cập: 22 Tháng Bảy 2024).