Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Tô Minh Tân, Phạm Phương Trung và Trương Chí Hiếu (2021) “LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG TRỊ: THỰC TRẠNG VÀ DỰ BÁO”, Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Huế, (16). Available at: https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme/article/view/41 (Truy cập: 4 Tháng Mười 2022).