[1]
Trương Quang Dũng, L. T. T. Nga, N. Trần Ngọc Tuấn, và N. Đức Kiên, “ĐO LƯỜNG NĂNG LỰC ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ: MỘT NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN VÀ ĐỀ XUẤT CHO DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM”, Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế, số p.h 22, tháng 1 2023.