[1]
Nguyễn Thị Mai, Hoàng Thị Liễu, Trần Đoàn Thanh Thanh, và Dư Anh Thơ, “CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN CỦA NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ HUẾ”, Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế, số p.h 26, tháng 6 2023.