[1]
Nguyễn Tuyết Trinh và Hoàng Long, “TÁC ĐỘNG BẤT ĐỐI XỨNG CỦA TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI ĐẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN: BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TẠI VIỆT NAM”, Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế, số p.h 26, tháng 6 2023.