[1]
Nguyễn Quỳnh Trang, “CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƠN VỊ CÔNG VIỆT NAM”, Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế, số p.h 26, tháng 10 2023.