[1]
Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Tô Minh Tân, Phạm Phương Trung, và Trương Chí Hiếu, “LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG TRỊ: THỰC TRẠNG VÀ DỰ BÁO”, Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế, số p.h 16, tháng 7 2021.