Nguyễn Hồ Minh Trang. “MÔI TRƯỜNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ”. Tạp Chí Khoa học Quản Lý Và Kinh tế, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Huế, số p.h 22, Tháng Giêng 2023, https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme/article/view/131.