Nguyễn Tuyết Trinh, và Hoàng Long. “TÁC ĐỘNG BẤT ĐỐI XỨNG CỦA TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI ĐẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN: BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TẠI VIỆT NAM”. Tạp Chí Khoa học Quản Lý Và Kinh tế, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Huế, số p.h 26, Tháng Sáu 2023, https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme/article/view/206.