Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Tô Minh Tân, Phạm Phương Trung, và Trương Chí Hiếu. “LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG TRỊ: THỰC TRẠNG VÀ DỰ BÁO”. Tạp Chí Khoa học Quản Lý Và Kinh tế, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Huế, số p.h 16, Tháng Bảy 2021, https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme/article/view/41.