Hà Ngọc Thùy Liên, và Nguyễn Ánh Dương. “CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI ỨNG DỤNG HUE-S TẠI THÀNH PHỐ HUẾ”. Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Huế, no. 22 (Tháng Giêng 12, 2023). Truy cập Tháng Ba 3, 2024. https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme/article/view/133.