Nguyễn Thị Mai, và Châu Lê Xuân Thi. “CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI LỰA CHỌN TÚI THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG CỦA NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ HUẾ”. Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Huế, no. 22 (Tháng Giêng 12, 2023). Truy cập Tháng Ba 3, 2024. https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme/article/view/136.