Trương Quang Dũng, Lê Thị Thanh Nga, Nguyễn Trần Ngọc Tuấn, và Nguyễn Đức Kiên. “ĐO LƯỜNG NĂNG LỰC ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ: MỘT NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN VÀ ĐỀ XUẤT CHO DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM”. Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Huế, no. 22 (Tháng Giêng 12, 2023). Truy cập Tháng Ba 3, 2024. https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme/article/view/139.