Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Tô Minh Tân, Phạm Phương Trung, và Trương Chí Hiếu. “LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG TRỊ: THỰC TRẠNG VÀ DỰ BÁO”. Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Huế, no. 16 (Tháng Bảy 23, 2021). Truy cập Tháng Mười 4, 2022. https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme/article/view/41.