1.
Hà Ngọc Thùy Liên, Nguyễn Ánh Dương. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI ỨNG DỤNG HUE-S TẠI THÀNH PHỐ HUẾ. Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế [Internet]. 12 Tháng Giêng 2023 [cited 22 Tháng Hai 2024];(22). Available at: https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme/article/view/133