1.
Nguyễn Thị Mai, Châu Lê Xuân Thi. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI LỰA CHỌN TÚI THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG CỦA NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ HUẾ. Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế [Internet]. 12 Tháng Giêng 2023 [cited 22 Tháng Hai 2024];(22). Available at: https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme/article/view/136