1.
Trương Quang Dũng, Nga LTT, Trần Ngọc Tuấn N, Đức Kiên N. ĐO LƯỜNG NĂNG LỰC ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ: MỘT NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN VÀ ĐỀ XUẤT CHO DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế [Internet]. 12 Tháng Giêng 2023 [cited 22 Tháng Hai 2024];(22). Available at: https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme/article/view/139