1.
Nguyễn Thị Mai, Hoàng Thị Liễu, Trần Đoàn Thanh Thanh, Dư Anh Thơ. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN CỦA NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ HUẾ. Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế [Internet]. 26 Tháng Sáu 2023 [cited 22 Tháng Hai 2024];(26). Available at: https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme/article/view/194