1.
Hồ Trọng Phúc, Nguyễn Văn Toàn. ẢNH HƯỞNG CỦA KHÍ NHÀ KÍNH PHÁT THẢI TỪ NGÀNH AFOLU ĐẾN SỰ ẤM LÊN TOÀN CẦU. Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế [Internet]. 26 Tháng Sáu 2023 [cited 3 Tháng Ba 2024];(26). Available at: https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme/article/view/204