1.
Nguyễn Xuân Long, Nguyễn Thị Thanh Huyền. ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM PVI QUẢNG BÌNH. Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế [Internet]. 26 Tháng Sáu 2023 [cited 22 Tháng Hai 2024];(26). Available at: https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme/article/view/205