1.
Nguyễn Tuyết Trinh, Hoàng Long. TÁC ĐỘNG BẤT ĐỐI XỨNG CỦA TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI ĐẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN: BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TẠI VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế [Internet]. 26 Tháng Sáu 2023 [cited 3 Tháng Ba 2024];(26). Available at: https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme/article/view/206