1.
Nguyễn Thị Lệ Hương. TÍNH MÙA VỤ VÀ XU HƯỚNG BIẾN ĐỘNG CỦA LƯỢNG KHÁCH DU LỊCH ĐẾN THỪA THIÊN HUẾ. Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế [Internet]. 12 Tháng Giêng 2023 [cited 3 Tháng Ba 2024];(22). Available at: https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme/article/view/99