Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Huế https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme <div>Tạp chí Khoa học Quản lý &amp; Kinh tế là tạp chí học thuật về khoa học quản lý kinh tế của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động theo Giấy phép số 568/GP-BTTTT ngày 26/10/2015 và được Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia cấp mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ (ISSN) số 2354 – 1350 theo Văn bản số 34/TTKHCN-ISSN ngày 11/11/2015.</div> <div> </div> <p>Theo Quyết định số 18/QĐ-HĐGSNN ngày 30/06/2020 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước phê duyệt Tạp chí Khoa học Quản lý &amp; Kinh tế của Trường ĐH Kinh tế được tính điểm công trình, với mức điểm 0 – 0,5 điểm.</p> vi-VN Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Huế 2354-1350 THAY ĐỔI NĂNG SUẤT NHÂN TỐ TỔNG HỢP CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID 19: ỨNG DỤNG CHỈ SỐ MPI (MALMQUIST PRODUCTIVITY INDEX) https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme/article/view/235 <p>Nghiên cứu này đánh giá sự thay đổi năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) của các ngân hàng thương mại (NHTM) tại Việt Nam cho giai đoạn 2017-2021. Bằng cách áp dụng Malmquist Productivity Index (MPI) để xác định và so sánh những thay đổi về TFP của 28 ngân hàng thương mại đang hoạt động tại Việt Nam trước và trong thời đại dịch COVID-19. Kết quả chỉ ra rằng TFP của các ngân hàng giảm trong giai đoạn trước đại dịch được quan sát. Tuy nhiên, giai đoạn xảy ra đại dịch lại chứng kiến một sự cải thiện trong TFP của các NHTM ở Việt Nam. Những sự thay đổi TFP này được đóng góp nhiều từ sự gia tăng trình độ công nghệ hơn là những thay đổi về hiệu quả kỹ thuật.</p> <p><strong>Từ khóa: </strong>Năng suất nhân tố tổng hợp; Ngân Hàng Việt Nam; Malmquist Productivity Index; COVID-19.</p> Nguyễn Thị Khánh Trang Giáp Lê Viết Bản quyền (c) 2023 Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Huế 2023-11-30 2023-11-30 27 YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN VÀO PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG Ở XÃ QUẢNG LỢI https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme/article/view/207 <p>Du lịch cộng đồng (DLCĐ) là loại hình du lịch trong đó người dân địa phương giữ vai trò rất quan trọng – người tham gia tích cực với vai trò vừa là người cung cấp dịch vụ, người sở hữu cũng như người quyết định phát triển du lịch. Do đó, nghiên cứu về yếu tố tác động đến sự tham gia của cộng đồng vào phát triển DLCĐ là cần thiết để đảm bảo sự phát triển bền vững của mô hình. Mục tiêu của nghiên cứu này là phân tích mứu độ tham gia của người dân địa phương vào phát triển du lịch tại xã Quảng Lợi đồng thời đánh giá các nhân tố thúc đẩy và nhân tố rào cản ảnh hưởng đến sự tham gia. Nghiên cứu đã tiến hành khảo sát 126 người dân địa phương, sau đó tiến hành phân tích dữ liệu bằng phần mềm SPSS 20. Kết quả cho thấy nhìn chung mức độ tham gia của người dân vào HĐDL còn khá thấp, có tính tự phát. Có 4 nhân tố ảnh hưởng tới quyết định tham gia, trong đó nhân tố “Nhận thức về lợi ích từ DLCĐ” có ảnh hưởng tích cực lớn nhất trong khi “Nhận thức về tác động tiêu cực của DLCĐ” lại có ảnh hưởng tiêu cục đến mức độ tham gia. Dựa vào kết quả phânt tích, một số khuyến nghị chính sách được đề xuất nhằm tăng cường mức độ tham gia của người dân vào phát triển du lịch.</p> <p><strong>Từ khoá: </strong>Sự tham gia; Du lịch cộng đồng; Phát triển du lịch bền vững; Xã Quảng Lợi.</p> <p> </p> Trần Hạnh Lợi Hoàng Thị Liễu Bản quyền (c) 2023 Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Huế 2023-10-26 2023-10-26 27 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO ONLINE CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC KHỐI KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme/article/view/213 <p>Với sự phát triển nhanh chóng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay thì vai trò của công nghệ thông tin hay internet ngày càng trở nên quan trọng cùng với những lợi ích mà chúng ta nhận được. Song song với bối cảnh dịch bệnh covid-19 như hiện nay thì hình thức dạy học online đang dần chứng tỏ được ưu thế và mang lại hiệu quả không nhỏ trong đào tạo. Trong bài viết này, tác giả tập trung nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo online của chương trình đại học khối kinh tế nghiên cứu tại trường Đại học FPT Thành phố Hồ Chí Minh thông qua phương pháp nghiên cứ định lượng, sử dụng phần mềm phân tích dữ liệu SPSS kết hợp với phương pháp phỏng vấn chuyên gia. Kết quả qua phân tích dữ liệu cho thấy rằng có bốn yếu tố: (1) Cơ sở vật chất; (2) Ý thức tự học của sinh viên; (3) Phương pháp giảng dạy của giảng viên; (4) Nền tảng của sinh viên đối với việc học online có ảnh hưởng cùng chiều đến Chất lượng đào tạo online của chương trình đại học khối kinh tế trường Đại học FPT với mức ý nghĩa thống kê 1%. Từ kết quả này tác giả đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm nâng cao chất lượng đào tạo online của trường.</p> <p><strong>Từ khóa:</strong> Đào tạo online; Đào tạo trực tuyến; Chất lượng đào tạo online; Yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo.</p> Phùng Kim Thi Bản quyền (c) 2023 Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Huế 2023-10-26 2023-10-26 27