Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Huế https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme <div>Tạp chí Khoa học Quản lý &amp; Kinh tế là tạp chí học thuật về khoa học quản lý kinh tế của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động theo Giấy phép số 568/GP-BTTTT ngày 26/10/2015 và được Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia cấp mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ (ISSN) số 2354 – 1350 theo Văn bản số 34/TTKHCN-ISSN ngày 11/11/2015.</div> <div> </div> <p>Theo Quyết định số 18/QĐ-HĐGSNN ngày 30/06/2020 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước phê duyệt Tạp chí Khoa học Quản lý &amp; Kinh tế của Trường ĐH Kinh tế được tính điểm công trình, với mức điểm 0 – 0,5 điểm.</p> vi-VN tapchiquanlykinhte@hce.edu.vn (Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Huế) tapchiquanlykinhte@hce.edu.vn (Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Huế) Thu, 30 Jun 2022 00:00:00 +0700 OJS 3.3.0.3 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ TRÌ HOÃN TRONG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme/article/view/106 <p>Bài nghiên cứu tìm hiểu về các yếu tố ảnh hưởng đến Sự trì hoãn trong học tập của sinh viên; đề xuất mô hình nghiên cứu; sử dụng phương pháp phân tích định lượng với các kĩ thuật kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, hồi quy đa biến… để tiến hành phân tích dữ liệu với 265 mẫu nghiên cứu là sinh viên đại học tại TP. Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu cho thấy có sự ảnh hưởng của các yếu tố gồm tính phụ thuộc, khả năng kiểm soát bản thân, áp lực thời gian và kỳ vọng của bản thân đến sự trì hoãn trong học tập. Từ đó, tác giả đề xuất một số phương pháp nhằm hỗ trợ các bạn sinh viên hạn chế được tối đa thói quen trì hoãn, nâng cao chất lượng cuộc sống cũng như hiệu suất học tập.</p> <p><strong>Từ khoá:</strong> Áp lực thời gian; Kỳ vọng; Trì hoãn.</p> Phạm Thị Nguyên Danh Bản quyền (c) 2022 Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Huế https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme/article/view/106 Thu, 30 Jun 2022 00:00:00 +0700 PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA HÀNH VI QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN ĐẾN RỦI RO PHÁ SẢN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme/article/view/137 <p>Bài báo này phân tích ảnh hưởng của hành vi quản trị lợi nhuận đến rủi ro phá sản của các doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu đã sử dụng mô hình hồi quy cho dữ liệu bảng với mẫu gồm 161 công ty phi tài chính trong giai đoạn 2016-2020. Kết quả cho thấy rằng hành vi quản trị lợi nhuận có ảnh hưởng thuận chiều đến rủi ro phá sản của doanh nghiệp được đại diện bởi chỉ số Z-score. Mặt khác, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng quy mô của doanh nghiệp và đòn bẩy tài chính có khả năng làm tình trạng phá sản của công ty trở nên trầm trọng hơn. Cuối cùng, tốc độ tăng trưởng của thu nhập ròng tác động cải thiện lên tình hình tài chính của doanh nghiệp.</p> <p><strong>Từ khóa</strong>: Hành vi quản trị lợi nhuận; Doanh nghiệp; Rủi ro phá sản; Mô hình hồi quy dữ liệu bảng; Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chính Minh (HOSE).</p> Nguyễn Tuyết Trinh, Hoàng Quang Thành Bản quyền (c) 2022 Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Huế https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme/article/view/137 Mon, 20 Jun 2022 00:00:00 +0700