##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện với mục đích xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn túi thân thiện môi trường của người dân thành phố Huế. Kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến, dữ liệu được thu thập từ 254 người tham gia khảo sát. Từ phân tích mô hình hồi quy tuyến tính, kết quả chỉ ra hành vi lựa chọn túi thân thiện môi trường của người dân thành phố Huế phụ thuộc vào bốn yếu tố theo thứ tự quan trọng tác động là truyền thông, giá trị xã hội, giá trị nhận thức và giá trị cảm xúc. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng phát hiện ra vai trò điều tiết tích cực của truyền thông lên mối quan hệ giữa giá trị xã hội, giá trị cảm xúc và hành vi lựa chọn túi thân thiện môi trường. Cuối cùng, bài viết thảo luận về kết quả nghiên cứu và gợi ý một số chính sách nhằm đẩy mạnh hành vi lựa chọn túi thân thiện môi trường của người dân thành phố Huế trong thời gian tới.


Từ khóa: Hành vi lựa chọn, thành phố Huế, thuyết giá trị tiêu dùng, túi thân thiện với môi trường

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Cách trích dẫn
Nguyễn Thị Mai, & Châu Lê Xuân Thi. (2023). CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI LỰA CHỌN TÚI THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG CỦA NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ HUẾ. Tạp Chí Khoa học Quản Lý Và Kinh tế, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Huế, (22). Truy vấn từ https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme/article/view/136
Chuyên mục
Các bài báo